• Trang chủ Tiếng Anh cho trẻ em 
 • Ngày 5, tháng 2 năm 2015
 • Thông báo tuyển sinh học sinh lớp 6-7-8-9

 • Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm chương trình Tiếng Anh cơ bản tại các trường THCS ở Hà Nội, Công ty CP giáo dục và du học quốc tế Việt-Úc đồng ý tiếp nhận đào tạo chuyển tiếp chương trình tiếng Anh tăng cường và nâng cao kĩ năng nghe, nói cho các HS lớp 6, 7, 8, 9.
 •  

  CÔNG TY CP GIÁO DC VÀ DU HC QUC T VIT - ÚC

  KEY TO OPPORTUNITY

  ĐT: 04 39901562

  THÔNG BÁO

  V/v: Nhn đào to chuyn tiếp cho các HS lp 6, 7, 8, 9  các trường THCS ti HN

  Kính gi: Ph huynh và các con hc sinh,

  Căn c vào đề ngh ca Ban ch nhim chương trình Tiếng Anh cơ bn ti các trường THCS Hà Ni, Công ty CP giáo dc và du hc quc tế Vit-Úc  đồng ý tiếp nhn đào to chuyn tiếp chương trình tiếng Anh tăng cường và nâng cao kĩ năng nghe, nói cho các HS lp 6, 7, 8, 9.

  Thi gian hc:            2 bui 1 tun: Ti th 2 (th 3) & th 5 (th 6): t 7h10 - 8h40

  Hoc 1 bui 1 tun :   Sáng Ch nht:              t 8h00 - 11h00.

                                      Chiu th 7 hoc CN:  t 14h30 - 17h30

  Thi gian đăng ký hc:          Sáng th 7 hàng tun.

  Ngày nhp hc:                      30/05/2015.

  Địa đim hc:                         Trung tâm Giáo dc Thường xuyên Ba Đình, 294 Đội Cn,

  Ba Đình Hà Ni.

  Vy kính báo để Quý ph huynh và các con hc sinh biết

  Mi câu hi và thc mc xin liên h s đin thoi trên.

                                                                          Hà Ni, ngày 2 tháng 2 năm 2015.

               

 • 1199 views